پشتیبانیبرای ارتباط با پشتیبانی با آدرس ایمیل مکاتبه نمایید، پیام ها روزانه بررسی و در صورت نیاز از طریق ایمیل به شما پاسخ داده می شود.